Thỏa thuận và hợp đồng thương mại

Thỏa thuận và hợp đồng thương mại

Chúng tôi soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, hợp đồng lao động và các quy định lao động trong nội bộ doanh nghiệp.

Chúng tôi có các chuyên gia để giải quyết các vấn đề khác nhau tại Việt Nam.

–          Soạn thảo Hợp đồng Thương mại

–          Soạn thảo Hợp đồng liên danh

–          Soạn thảo Hợp đồng Lao động, các quy định lao động và quản lý nhân sự trong nội bộ doanh nghiệp

–          Hợp đồng bán hàng

–          Giấy ủy quyền

–          Hợp đồng cho vay

–          Điều lệ công ty

–          Biên bản ghi nhớ (MOU)